شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
اين جا جايي است براي ديدن نظر مردم

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ اسمتو بنويس ببين چه جمله اي ميشه A: نعمت خدا B: عشقِ همه C: معصوم با استعداد E: خوب اما شکننده F: احساسي براي ديگران G: منطقي H: آرام I: مودب J: لذت بردني از زندگي K: قابل عاشق شدن L: با مزه M: عالي N: مغرور O: ورزشکار P: خنده رو Q: باحال R: غيرقابل پيش بيني s; با احساس T: خالص و حقيقي U: سودمند و باهوش V: عصباني W: بيخيال X: نابغه Y: لذت بردني Z: خوش مشرب
مريم ㋡
غيرقابل پيش بيني -نعمت خدا-لذت بردني-عالي
تسبیح دیجیتال
گروه نظر شما چيست؟نظر سنجي
از ساعت 0 تا 23
vertical_align_top